Pravilnik za kmetijstvo
Razpis za kmetijstvo

javni razpis

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijskih dejavnosti v letu 2017

I. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev z namenom spodbujanja pomurske dejavnosti predelave in trženja oz. dejavnosti fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z nekmetijskimi dejavnostmi, za nakup kmetijskih strojev in z njimi povezanih naprav ter naložb za kmete.

Podcilji javnega razpisa:

 • spodbujanje možnosti ostanka in povečanje blaginje na upravičenem območju

 • krepitev družinskih kmetijskih dejavnosti

 • posodobitev kmetijske proizvodnje

 • diverzifikacija dejavnosti na kmetiji v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetiji

 • povečanje zaposlenosti

  II. Rok za oddajo vlog in način oddaje (vloge)

Za oddajo vloge se mora prijavitelj elektronsko registrirati na spletni strani razpis.profutura.si/.

Tukaj mora izpolniti svoji kategoriji ustrezno elektronsko vlogo glede na kategorijo razpisa. Rok za oddajo razpisne dokumentacije je od 1.5.2017 do 31.5.2017. Natisnjeno in podpisano vlogo ter kopije prilog mora kandidat oddati osebno na sedežu Zavoda za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava (na naslovu Mlinska ulica 6/F). Vloga mora biti izpolnjena v celoti in pravilno, v aplikaciji, ki jo najdete na spletni strani razpis.profutura.si/. Vsa dokazila morajo biti skenirana in uvožena v aplikacijo, le kopijo dokazila o znanju madžarskega jezika je treba oddati osebno, v pisni obliki. Vlagatelj prejme potrdilo o oddaji vloge.

Šteje se, da je bila vloga oddana pravočasno, če je bila oddana najkasneje 31. maja 2017, do 14.00 ure.

 1. Namen in intenzivnost sofinanciranja

 1. Na razpis se je možno prijaviti s kakršnim koli projektom, ki spodbuja razvoj, konkurenčnost in obstoj kmetijskega gospodarstva ali podjetja.

 2. Predmet vloge je lahko nabava največ 5 osnovnih sredstev oziroma izvedba naložbe, ki so neposredno povezani z izvajanjem projektov, opisanih v točki a).

 3. Upravičeni stroški so izključno samo stroški novih osnovnih sredstev.

 4. Sofinanciranja ni mogoče pridobiti za:

 • odplačilo dolga

 • kritje osebnih stroškov

 • nabavo obratnih sredstev

 • nakup vozil, razen delovnih strojev

 • nakup računalniške opreme in pripadajočih delov

 • nakup tiskalnikov, kopirnih strojev

 • nakup sredstev za osebno rabo, foto opreme, mobilnih telefonov in vseh sredstev, v zvezi s katerimi se lahko domneva osebna uporaba.

 1. Intenzivnost dodeljene pomoči znaša največ 75% celotne vrednosti nabavljenih sredstev/ naložbe, upravičene po tem razpisu. Upravičenec mora zagotoviti vsaj 25% lastnega deleža.

 2. Znesek pomoči ne zagotavlja kritja za carine in povratni DDV.

 3. Znesek pomoči bo izplačan po sklenitvi pogodbe o dodelitvi sredstev in potrditvi plačila lastnega deleža. V primeru gradbenih naložb je možno izplačilo v enem obroku, po potrditvi izvedbe. V primeru projekta, katerega izvedba se je začela pred sklenitvijo končne pogodbe o dodelitvi sredstev, izplačilo pomoči v obliki predplačila ni možno.

  IV.Višina razpisanih sredstev

Okvirna višina razpisanih sredstev: 330.000,00 EUR.

Okvirna višina razpisanih sredstev se lahko spremeni glede na ovrednotene oddane vloge. Dodatni stroški, ki lahko izhajajo iz sprememb menjalnega tečaja bremenijo upravičenca.