Strategija razvoja gospodarstva (samo v madžarščini)
Akt o ustanovitvi
Statut

V začetku lanskega leta sta se vrhova vlad obeh držav, Republike Madžarske in Republike Slovenije, predsednika vlad Viktor Orban in Miro Cerar na srečanju v Lendavi dogovorila o medsebojni gospodarski pomoči. V ta namen je bil odprt Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti. Na podlagi tega je bil sprejet strateški načrt za razvoj regije kjer živi avtohtona madžarska manjšina v Sloveniji. Za upravičena področja je tako sosednja Madžarska v letošnjem letu namenila 1,5 mio evrov razpisnih sredstev, za upravičena področja pa se štejejo dvojezične občine Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, Dobrovnik in Lendava.

Upravičenci za razpisna sredstva so tukaj živeče fizične osebe in podjetja s sedežem v upravičenem področju. Pogoj je znanje madžarskega jezika ali pripadnost manjšinskemu prebivalstvu, pri podjetjih pa 50% lastništvo ali zaposlovanje iz tega kriterija.

Razpisna sredstva se bodo razdelila na 3 področja

Razpisna sredstva se bodo delila na tri področja in sicer kmetijstvo (za nabavo osnovnih sredstev in investicije), podjetniški sektor (za nabavo osnovnih sredstev in investicije) ter turizem (povečanje nočitvenih kapacitet – za investicije) Intenzivnost pomoči je do 75%, DDV ni upravičen strošek.

Višina nepovratnih sredstev po pogojih bo predvidoma do 15.000 EUR, sicer pa se za višino sredstev še dogovarjamo. Pri dodelitvi razpisnih sredstev in pogojev razpisa se upoštevajo pravila EU o državnih pomočeh, prva objava predloga razpisnih pogojev pa bo po pridobitvi soglasij slovenskega ministrstva, predvidoma v začetku meseca marca in potem po dvotedenska javna razprava in info-kampanja ob začetku rokov za prijavo.

Javni zavod je bil ustanovljen le zgolj in z namenom izpeljave razpisnih pogojev.