Kdaj načrtujete podpis pogodb o dodelitvi sredstev?

Podpis pogodb načrtujemo v začetku leta 2022.

Ali moramo predložiti dokazila o morebitni blokadi vseh bančnih računov prijavitelja?

Predložiti morate potrdila za vse bančne račune podjetja/prijavitelja.

Zavod bo v zvezi s tem razpisom komuniciral po elektronski pošti: info@profutura.si

Kaj pomeni vloga integratorja?

Vloga integratorja pomeni, da mora vlagatelj skleniti nove pogodbe(o odkupu/nudenju storitev)
z dobavitelji vsaj do višine zneska pomoči v obdobju 5 let od zaključka projekta, in te vsako leto
predložiti Zavodu, skupaj z bančnimi dokazili o izpolnitvi.

Ali bodo leta 2021 razpisi manjšega obsega?

V letu 2021 ne načrtujemo objaviti manjših razpisov. Leta 2021 bodo v kmetijstvu srednje veliki,
v gospodarstvu pa večji razpis.

Ali so kmetijska zemljišča upravičen strošek?

Nakup kmetijskih zemljišč ni upravičen
strošek po tem razpisu.

Ali lahko lastni delež zagotovim iz posojila?

Lahko, vendar se predmet vloge ne sme uporabiti za zavarovanje kredita.

Ali je razpis osnovan na podlagi uredb de minimis?

Ne, razpisan bo na podlagi uredb (EU) št. 702/2014, oziroma (EU) št. 651/2014.

Kaj je treba priložiti v primeru predhodnega financiranja?

Vložiti treba Zahtevek za izplačilo, Vmesno poročilo o vplačilu in porabi lastnega deleža ter tam
zahtevane priloge, avansni račun in zavarovanja.

Ali je projekt lahko pred-financiran?

Odobrena pomoč je lahko max. v 75% pred-financirana, v 25% pa naknadno financirana.

Kdaj je treba oddati gradbeno dovoljenje?

Gradbeno dovoljenje je treba oddati najkasneje ob podpisu pogodbe.

V kolikšnem delu je nakup nepremičnin upravičen strošek?

Nakup nepremičnin je upravičen strošek v 10%-ih glede na skupne stroške pri kmetijskem
razpisu in 50% pri gospodarskem razpisu.

Kaj je poslovni načrt?

Poslovni načrt je dokument, ki povzema operativne in finančne cilje podjetja ter vsebuje
podrobne načrte in proračun.

Kaj mora vsebovati ponudba?

Ponudba mora vsebovati ponudnikovo davčno identifikacijsko številko, naziv, podpis (razen za
ponudbe, prenesene s spleta); opis predmeta ponudbe: v primeru ponudbe za dobavo opreme
izjavo ponudnika o njegovem statusu generalnega izvajalca, trgovca ali proizvajalca, ime
proizvajalca, državo porekla izdelka, vrsto ponujenega izdelka, tehnične parametre in tehnične
specifikacije izdelka, ki jih določi proizvajalec, v primeru nakupa po naročilu pa tehnične
specifikacije in podrobno navedbo izračuna posebnih stroškov; v primeru nakupa dodatne
opreme navedbo opreme, ki ji pripada; v primeru razpisa za gradnje podroben proračun gradnje
v skladu z razpisnim proračunom; v primeru razpisa za storitve seznam in kratek opis elementov
storitve ali storitev, ki jih je treba opraviti. veljavnost ponudbe in datum izdaje ponudbe, ki ne
sme biti starejši od 60 dni pred datumom oddaje ponudbe;

Ali je traktor upravičen strošek?

Traktor pri razpisu na podlagi Uredbe (EU) 702/2014 ni upravičen strošek.

LAHKO LASTNI DELEŽ PORAVNAM TUDI Z GOTOVINO?

Lastni delež lahko poravnate izključno le s transakcijo, saj se dokazuje z potrdilom o nakazilu. Nakazilo je treba izvesti iz računa, ki ste ga navedli v vlogi za razpis.

KAJ JE TREBA PREVESTI V MADŽARŠČINO?

Potreben je le prevod 3 predračunov, zadostuje tudi neuraden, ročno napisan prevod z velikimi tiskanimi črkami, s tem da prijavitelj na prevod navede naslednjo poved: »S podpisom potrjujem, da se madžarski prevod v vsem sklada z izvirnikom«.

JE DDV UPRAVIČEN STROŠEK?

Je, v določenih primerih. V primeru tistih, ki niso davčni zavezanci, je upravičen bruto znesek projekta (torej cena + ddv). Tisti, ki so davčni zavezanci in lahko zahtevajo vračilo DDV-ja, pa morajo pri izračunu vrednosti projekta za osnovo vzeti neto znesek izdelka/-kov.

KATERI PREDRAČUN MORAM IZBRATI? JE IZBIRA NAJCENEJŠE PONUDBE OBVEZNA?

Med predračuni lahko izberete najprimernejšega. To pomeni, da izbira najcenejšega ni nujna, saj ta ni zmeraj tudi najgospodarnejši. Poleg tega je treba še navesti razloge za izbiro določene ponudbe v tistem delu spletne vloge, ki se navezuje na opis osnovnega sredstva in utemeljitev izbire.

3 PREDRAČUNI MORAJO BITI IZSTAVLJENI S STRANI ENEGA PODJETJA?

Predračuni morajo biti izstavljeni od treh različnih podjetij in morajo vsebovati opis primerljivih strojev. Če je mogoče, naj 3 predračuni vsebujejo stroj/napravo istega tipa, če to ni izvedljivo, naj bodo podobnih značilnosti zavoljo lažje primerjave.

ZAKAJ SO POTREBNI 3 PREDRAČUNI?

Predračuni služijo kot dokazilo tržne cene določenega izdelka.

PODJETJE V TEŽAVAH

link – http://www.saop.si/poslovne-informacije/novice/aktualno-1120/kako-v-bilancah-preverimo-ali-je-podjetje-v-tezavah/

Ali mora prijavitelj vlogo oddati osebno?

Da, prijavitelj mora vlogo oddati osebno, skupaj z vsemi ustreznimi prilogami, na Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava.

Ali lahko oddam vlogo za nabavo (tovornega) motornega vozila?

Nabava tovornega ali motornega vozila na podlagi sedanjih razpisov ni mogoča.