LAHKO LASTNI DELEŽ PORAVNAM TUDI Z GOTOVINO?

Lastni delež lahko poravnate izključno le s transakcijo, saj se dokazuje z potrdilom o nakazilu. Nakazilo je treba izvesti iz računa, ki ste ga navedli v vlogi za razpis.

KAJ JE TREBA PREVESTI V MADŽARŠČINO?

Potreben je le prevod 3 predračunov, zadostuje tudi neuraden, ročno napisan prevod z velikimi tiskanimi črkami, s tem da prijavitelj na prevod navede naslednjo poved: »S podpisom potrjujem, da se madžarski prevod v vsem sklada z izvirnikom«.

JE DDV UPRAVIČEN STROŠEK?

Je, v določenih primerih. V primeru tistih, ki niso davčni zavezanci, je upravičen bruto znesek projekta (torej cena + ddv). Tisti, ki so davčni zavezanci in lahko zahtevajo vračilo DDV-ja, pa morajo pri izračunu vrednosti projekta za osnovo vzeti neto znesek izdelka/-kov.

KATERI PREDRAČUN MORAM IZBRATI? JE IZBIRA NAJCENEJŠE PONUDBE OBVEZNA?

Med predračuni lahko izberete najprimernejšega. To pomeni, da izbira najcenejšega ni nujna, saj ta ni zmeraj tudi najgospodarnejši. Poleg tega je treba še navesti razloge za izbiro določene ponudbe v tistem delu spletne vloge, ki se navezuje na opis osnovnega sredstva in utemeljitev izbire.

3 PREDRAČUNI MORAJO BITI IZSTAVLJENI S STRANI ENEGA PODJETJA?

Predračuni morajo biti izstavljeni od treh različnih podjetij in morajo vsebovati opis primerljivih strojev. Če je mogoče, naj 3 predračuni vsebujejo stroj/napravo istega tipa, če to ni izvedljivo, naj bodo podobnih značilnosti zavoljo lažje primerjave.

ZAKAJ SO POTREBNI 3 PREDRAČUNI?

Predračuni služijo kot dokazilo tržne cene določenega izdelka.

Kdaj bodo sredstva nakazana po odplačilu lastnega deleža?

V primeru PREDPLAČILA ZA KONČNEGA UPRAVIČENCA (pri nabavi osnovnih sredstev):
Izvajalec (Zavod) bo znesek pomoči nakazal v obliki predplačila in v enem znesku na v pogodbi naveden bančni račun dobavitelja v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka za izplačilo. K zahtevku za izplačilo je treba dodati naslednje priloge:
a) pogodbo o dobavi ali naročilo, sklenjeno za izdelke, ki so navedeni v vlogi,
b) predplačilo, izdano v znesku, ki ustreza znesku lastnega deleža in na katerem je naveden tudi znesek za plačilo, ki ga je še treba izplačati,
c) potrdilo o nakazilu lastnega deleža oz. o poravnavi predplačila.

V primeru NAKNADNEGA FINANCIRANJA (pri naložbah):
Izvajalec (Zavod) bo znesek pomoči nakazal na račun Končnega upravičenca na v pogodbi naveden tekoči račun po tem, ko je projekt 100% končan (potrjena tehnična izvedba) in na podlagi izdanega računa za opravljeno delo in stroške materiala, v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka za izplačilo. K zahtevku za izplačilo je treba dodati naslednje priloge:
a) pogodbo o dobavi oz. poslovno pogodbo ali naročilo (slednje samo v primeru nabave osnovnih sredstev)
b) veljavno gradbeno dovoljenje in projektna dokumentacija (v kolikor je za naložbo potrebna odobritev)
c) predplačilo, izdano v znesku, ki ustreza znesku lastnega deleža in v katerem je naveden tudi znesek za plačilo, ki ga je še treba izplačati.
d) potrdilo o nakazilu lastnega deleža oz. o poravnavi predplačila,
e) strokovno in finančno poročilo ter priloge, opredeljene v točki 4.5 pogodbe.

Če bi želeli dobiti več točk pri lastnem deležu, ki presega 25% – ali lahko vpišemo manj kot 75% pomoči?

Da, čim višji je lastni delež prijavitelja, tem več točk lahko doseže.

Na čigav račun se izda znesek v višini 75%?

Na račun prijavitelja.

PODJETJE V TEŽAVAH

link – http://www.saop.si/poslovne-informacije/novice/aktualno-1120/kako-v-bilancah-preverimo-ali-je-podjetje-v-tezavah/

Ali mora prijavitelj vlogo oddati osebno?

Da, prijavitelj mora vlogo oddati osebno, skupaj z vsemi ustreznimi prilogami, na Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava.

Predmet razpisa lahko predstavlja nabavo največ 5 osnovnih sredstev – je to treba razumeti v smislu 2 stola + 2 mizi + 1 nekaj?

Da, tako razumemo 5 sredstev.

Je nabava pohištva omejena po postavki ali po kosih?

Tista podjetja, katerih dejavnosti so tesno povezana z osnovnim sredstvom (npr. gostinstvo) lahko nabavijo pohištvo – ti se štejejo po kosih.

Ali se pri naložbah lahko izvede le 5 vrst dela? Po razpisu je omejeno le število osnovnih sredstev.

Pri naložbah število opravljenih del ni omejeno.

V sklopu 5 osnovnih sredstev lahko nabavimo npr. 10 šivalnih strojev, 3 hladilnike in 2 kotla?

Število osnovnih sredstev se nanaša na njihovo število, ne tip oz. vrsto. Izjema so le medsebojno povezana sredstva, ki tvorijo celoto, kot npr. sadovnjaki in nasadi. Pri teh povezujoča se osnovna sredstva skupaj tvorijo eno sredstvo.

Poleg tega je treba omeniti, da sta šivalni stroj in hladilnik osnovni sredstvi, medtem ko kotli spadajo v kategorijo naložb. Kombinacija teh dveh ni mogoča v sklopu razpisa. Šivalni stroj in hladilnik pokrivata dve različni dejavnosti, tako njuna prijava v eni vlogi za razpis ni mogoča. Izberete lahko le eno izmed dveh osnovnih sredstev – tisto ki ustreza glavni dejavnosti vašega podjetja.

Ali lahko oddam vlogo za nabavo (tovornega) motornega vozila?

Nabava tovornega ali motornega vozila na podlagi sedanjih razpisov ni mogoča.

Ali lahko oddam vlogo za rabljeno osnovno sredstvo?

Na podlagi individualne obravnave Izvajalca je možna odobritev nabave rabljenega osnovnega sredstva, katerega skupna vrednost presega 100.000 EUR, hkrati pa pooblaščen proizvajalec zagotovi vsaj 1 leto garancije ob nabavi.