Pravilnik za gospodarstvo
Razpis za gospodarstvo

J A V N I R A Z P I S

Zavoda za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava

Pomoč za nabavo osnovnih sredstev

za samostojne podjetnike ter mikro in mala podjetja

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju sredstev za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma na območjih občin, v katerih živi avtohtona madžarska narodna skupnost za programsko obdobje 2017-2020 (Népújság, 61. letnik, št. 10) objavlja Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava, Mlinska ulica 6/f, 9220 Lendava,

javni razpis

za ohranjanje in pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2019

  1. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev pomurskim samostojnim podjetnikom, mikro in malim podjetjem za povečanje svojih proizvodnih zmogljivosti in tehnološke opremljenosti ter boljšo uporabo obstoječih zmogljivosti. Opredelitve glede velikosti podjetij so opisane v pravilniku.

Podcilji javnega razpisa:

  • spodbujanje možnosti ostanka in povečanje blaginje na upravičenem območju

  • krepitev gospodarskih dejavnosti

  • povečanje poslovne učinkovitosti gospodarskih subjektov

  • povečanje in ohranjanje zaposlenosti

  1. Rok za oddajo vlog in način oddaje (vloge)

Za oddajo vloge se mora prijavitelj elektronsko registrirati na spletni strani https://www.profutura.si/. Tukaj mora izpolniti svoji kategoriji ustrezno elektronsko vlogo glede na kategorijo razpisa. Rok za oddajo razpisne dokumentacije traja od 21. junija 2019 do 22. julija 2019. Vloga mora biti izpolnjena v celoti in pravilno, v aplikaciji, ki jo najdete na spletni strani www.profutura.si. Natisnjeno in podpisano vlogo ter kopije prilog mora kandidat oddati osebno na sedežu Zavoda za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava (na naslovu Mlinska ulica 6/F).

Šteje se, da je bila vloga oddana pravočasno, če je bila oddana najkasneje 22. julija 2019, do 12.00 ure.

V primeru razhajanj med dokumenti, ki so bili oddani na spletni strani, in dokumenti, ki so bili oddani v pisni obliki, se upoštevajo v pisni obliki oddani dokumenti.