Pravilnik za kmetijstvo
Razpis za kmetijstvo

J A V N I R A Z P I S

Zavoda za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava

Za ohranjanje in spodbujanje razvoja primarnih kmetijskih dejavnosti

in dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu

Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva na območjih občin, v katerih živi avtohtona madžarska narodna skupnost za programsko obdobje 2017-2020 (Népújság, 61. letnik, št. 10., spremenjeno in dopolnjeno Népújság, 12.6.2019) objavlja Zavod za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava, Mlinska ulica 6/f, 9220 Lendava,

javni razpis

za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijskih dejavnosti v letu 2019

  1. Cilj javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev z namenom spodbujanja pomurske dejavnosti predelave in trženja oziroma dejavnosti fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z nekmetijskimi dejavnostmi, za nakup kmetijskih strojev in z njimi povezanih naprav.

Podcilji javnega razpisa:

  • spodbujanje možnosti ostanka in povečanje blaginje na upravičenem območju

  • krepitev družinskih kmetijskih dejavnosti

  • posodobitev kmetijske proizvodnje

  • diverzifikacija dejavnosti na kmetiji v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov, ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetiji

  • povečanje in ohranjanje zaposlenosti

  1. Rok za oddajo vlog in način oddaje

Za oddajo vloge se mora prijavitelj elektronsko registrirati na spletni strani https://www.profutura.si. Na tem mestu mora izpolniti elektronsko vlogo glede na ustrezno kategorijo razpisa. Rok za oddajo razpisne dokumentacije traja od 21. junija 2019 do 22. julija 2019. Vloga mora biti izpolnjena v celoti in pravilno, v aplikaciji, ki jo najdete na spletni strani https://www.profutura.si. Natisnjeno in podpisano vlogo ter kopije prilog mora kandidat oddati osebno na sedežu Zavoda za regionalni razvoj madžarske narodnosti Lendava (na naslovu Mlinska ulica 6/F).

Šteje se, da je bila vloga oddana pravočasno, če je bila oddana najkasneje 22. julija 2019, do 12.00 ure.

V primeru razhajanj med dokumenti, ki so bili oddani na spletni strani, in dokumenti, ki so bili oddani v pisni obliki, se upoštevajo v pisni obliki oddani dokumenti.